Ishockey Bestyrelsen
Bestyrelsen - ishockey
File
Iben Skjødt Sørensen
Ungdomsformand
(+45) 40 27 98 89
File
Annelise Hansen
Kasserer
(+45) 51 25 27 56
File
Hanne Olsen
Bestyrelsesmedlem
(+45) 51 88 51 90
File
Helle Dick
Bestyrelsesmedlem
(+45) 25 71 07 71
File
Thomas Frænell
Bestyrelsesmedlem
(+45) 52262525
File
Johnnie Gregersen
Bestyrelsesmedlem
(+45) 40 50 19 48
File
Trine Visholm
Bestyrelsesmedlem
+45 2721 1189
File
Claus Amondsen
Bestyrelsesmedlem
(+45) 40 82 05 27