Vedtægter
Vedtægter pr. den 20. september 2012

Vedtægter for Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub

 

§ 1

Stk. 1.           Klubben har til formål at virke for skøjtesportens fremme i Rødovre kommune.

Stk. 2.           Klubben har en Skøjteafdeling, og en amatør ishockey senior- og ungdomsafdeling, der har samarbejdsaftale med en professionel elite afdeling, der styres i særskilt selskabsform.

Stk. 3.           Klubben har hjemsted i Rødovre Skøjte Arena, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre.

 

§ 2

Stk. 1.           Som aktiv eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver mand eller kvinde, der er fyldt 18 år.

Stk. 2.           Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes ved en generalforsamlings beslutning.

Stk. 3.           Som medlem af ungdomsafdelingen, kan bestyrelsen optage enhver dreng eller pige i alderen 4 – 18 år.

 

§ 3

Stk. 1.           Indmeldelse skal for ungdom/juniors vedkommende ske ved forældres/værges underskrift ved indmeldelsen.

 

§ 4

Stk. 1.           Udmeldelse kan ske skriftligt til klubbens formand/kasserer hele året.

Stk. 2.           Når et medlem er kommet i kontingentrestance eller har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel udelukke denne.

Stk. 3.           Har et medlem pådraget sig kontingentrestance for et år, skal bestyrelsen udelukke vedkommende med ovennævnte varsel. Den på grund af gæld til klubben udelukkede, må for på ny at blive medlem betale sin gæld til klubben.

Stk. 4.           I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog efter den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5.           Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 15 medlemmer vedtages på en generalforsamling.

Stk. 6.           I alle tilfælde, hvor udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 7.           Et medlem der er udelukket i henhold til generalforsamlings beslutning, kan kun optages ved en ny generalforsamlings beslutning.

 

Stk. 8.           For kunstløbsafdelingens kunstløberes vedkommende skal udmeldelse ske skriftligt senest de i DSU foreskrevne regler mht. klubskifte. For alle andre i kunstløbsafdelingen kan udmeldelse ved måneds udgang ske skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 9.           Kunstløbsafdelingen har den fulde kompetence angående holdopdelinger, holdoprettelser og beslutninger, som vedrører holdene, medlemmerne, og kunstløbsafdelingen i øvrigt.

Der henvises i øvrigt til Kunstløbsafdelingens ”Regelsæt og Holdopdeling”.

 

§ 5

Stk. 1.           Klubbens daglige ledelse foreståes af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold og den lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter klubben, dog tegner formand og kasserer klubben i aftaler med pengeinstitut.

Stk. 2            Bestyrelsen består af formand, kasserer og 10 medlemmer, hvoraf 2 repræsenterer kunstløberne og 8 repræsenterer ishockeyafdelingen. Bestyrelsen vælger selv sekretær. Udtræder i valgperioden noget bestyrelsesmedlem, supplerer denne sig selv.

Stk. 3.           Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden. I tilfælde af stemmelighed, har formanden den afgørende stemme.

Stk. 4.           Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.

Stk. 5.           Såfremt Bestyrelsen tegner sponsorater for klubben, skal det ske med underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6

Stk. 1.           Klubbens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Startende med omlægningsåret 1. januar 2002 til 30. juni 2003.

Stk. 2.           Kassereren skal inden 20. juli afgive driftsregnskab og statusopgørelse for regnskabsåret.

Stk. 3.           Regnskaberne forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Stk. 4.           Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer 1 uge før den ordinære generalforsamling.

 

§ 7

Stk. 1.           Klubbens regnskab skal godkendes af en revisor/regnskabskyndig person som vælges af Bestyrelsen og med hvem der er indgået en aftale.

 

§ 8

Stk. 1.           Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Stk. 2.           Generalforsamlingen indkaldes 30 dage før afholdelse med opslag i Rødovre Skøjte Arena samt på klubbens hjemmeside.

Stk. 3.           Private forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.           I sager der ikke er opført på dagsordenen, kan generalforsamlingen ikke tage til bindende.

Stk. 5.           Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 6.           Stemmeret har kun aktive medlemmer over 18 år som ikke er i restance med deres kontingent, og som har været medlem af klubben i de sidste 2 måneder før generalforsamlingen, samt aktive ledere over 18 år.

Som aktiv leder forstås en person, der i mindst 2 måneder forud for generalforsamlingen, ulønnet har udført en arbejdsopgave, pålagt af bestyrelsen.

 

§ 9

Stk. 1.           Den ordinære generalforsamling afholdes indenfor en 14 dages periode først i september måned.

Stk. 2.           Dagsordenen omfatter følgende punkter:

Valg af dirigent

  • Beretning om klubbens stilling og virksomhed i det forgangne år
  • Forelæggelse af regnskab
  • Valg af formand på ulige år, næstformand og kasserer på lige år
  • Valg af øvrig bestyrelse jf. § 5
  • Behandling af indkomne forslag, herunder lovændringer
  • Eventuelt

 

§ 10

Stk. 1.           Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det.

Stk. 2.           I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes 1 måned efter opfordring dertil ledsaget af den ønskede dagsorden er kommet bestyrelsen i hænde.


§ 11

Stk. 1.           Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2.           Opnås sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 14 dage med sædvanlig varsel indkalde til en ny generalforsamling.

Stk. 3.           Hvis også her ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilke antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede.

 

§ 12

Stk. 1.           Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2            Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 3.           Opnås sådan flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling hvor da beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til fremmødte stemmeberettigedes antal.

Stk. 4.           På generalforsamlingen tages bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue, dog at simpelt stemmeflertal herved er afgørende.

Lovene er revideret:

·         1992

·         1996

·         1997

·         1999 Ekstraordinær generalforsamling 27/4-99

·         2001

·         2002 Ekstraordinær generalforsamling 25/6-02

·         2003 Ekstraordinær generalforsamling 11/6-03

·         2003 Ordinær generalforsamling 5/8-03

·         2006 Ordinær generalforsamling 15/8-06

·         2008 Ordinær generalforsamling 12/8-08

·         2009 Ordinær generalforsamling 10/8-09

·         2010 Ordinær generalforsamling 6/9-10

·         2011 Ordinær generalforsamling 7/9-11

·         2012 Ordinær generalforsamling 12/9-12

·         2012 Ekstraordinær generalforsamling 12/9-12


Rødovre, den 20. september 2012

Vedtægter i PDF format